SPECIALISTA ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Vyhodnocování energeticky úsporných projektů, práce s výpočtovými modely budov

 • Pokročilá analýza dat o spotřebách energií, ověření správnosti zadávaných dat

 • Zpracování souhrnných ročních zpráv pro zákazníky

 • Optimalizace provozních nastavení technických zařízení a návrh dodatečných energeticky úsporných opatření

 • Analýza dat ze systémů měření a regulace v budovách, nastavování alarmových hlášení, identifikace poruchových stavů technických zařízení

Popis pozice v PDF

SPECIALISTA ODBORU PÉČE O ZÁKAZNÍKY

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Administrativní podpora pro oddělení provozování zdrojů tepla.

 • Kompletní zpracování fakturace pro prodej tepla včetně zálohových plateb

 • Administrativní podpora pro servisní a reklamační oddělení

 • Zadávání dat do firemního informačního a účetního systému

Popis pozice v PDF

PŘÍPRAVÁŘ(KA) VÝROBY / ROZPOČTÁŘ(KA)

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Tvorba rozpočtů a kalkulací v programu KROS.

 • Čtení a kontrola projektové dokumentace pro potřeby CN.

 • Hledání časových, materiálových i finančních optimalizací/úspor v projektech.

 • Analýza rizik řešené zakázky, identifikace nadhodnocených/chybějících částí rozpočtů.

 • Zajišťování, příprava a zpracování podkladů k cenovým nabídkám, smlouvám a pro realizaci obchodních zakázek.

 • Zajištění prohlídek v rámci přípravy CN, předání/doručení CN při „otvírání obálek“.

 • Selekce a jednání se s dodavateli klíčových komponent (strategickými dodavateli).

 • Selekce a jednání se subdodavateli služeb.

 • Spolupráce při přípravě zakázky v rámci obchodního úseku a napříč firmou (projekce, realizace).

 • Vyhodnocování nabídek a zakázek.

Popis pozice v PDF

OBCHODNĚ - TECHNICKÝ MANAŽER(KA)

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Aktivní podíl na identifikaci příležitostí a získávání realizačních zakázek v malé a střední energetice se zaměřením na tepelnou energetiku

 • Odpovědnost za svěřený region a zákazníky

 • Odpovědnost za splnění delegované části obchodního plánu společnosti

 • Samostatné vedení obchodních jednání a development obchodního případu v různých fázích od námětu až po předání zakázky do realizace (s přesahem až po předání díla klientovi)

 • Spolupráce na stanovení obchodní strategie, management nabídkového teamu

 • Zodpovědnost za jakost zpracování obchodních nabídek, zajišťování podkladů potřebných pro přípravu nabídky, včetně zpracování její obchodně-technické části (s využitím supportu ostatních středisek spol.)

 • Celková koordinace přípravy projektu. Aktivní spolupráce s úsekem projekce, cenovým oddělením (příprava) a výrobou (realizací)

 • Příprava návrhu technického řešení a energetických úspor v oblasti tepelné energetiky

 • Koordinace činností s kolegy z mateřské společnosti a sesterskými společnostmi skupiny ČEZ ESCO

 • Příprava a jednání o investorských smlouvách a smlouvách s obchodními partnery

 • Koordinace činností s kolegy z mateřské společnosti a sesterskými společnostmi skupiny ČEZ ESCO

 • Příprava a jednání o investorských smlouvách a smlouvách s obchodními partnery

 • Návrhy harmonogramu projektu, financování dodavatelského systému

 • Identifikace, analýza a vyhodnocení rizik spojených s obchodními příležitostmí, resp. obchodním případem

Popis pozice v PDF

HLAVNÍ INŽENÝR(KA) PROJEKTU - HIP

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Výkon funkce generálního projektanta v plném rozsahu při zpracování projektové dokumentace

 • Výkon autorského dozoru při realizaci stavby až do jejího ukončení

 • Metodické řízení pracovníků ve funkcích zodpovědných a vedoucích projektantů

 • Aktivní podíl na identifikaci příležitostí a získávání projekčních zakázek v malé a střední energetice se zaměřením na TZB

 • Zpracovávání koncepčních studií, spolupráce s orgány státní správy

 • Komplexní řešení přípravné a projektové dokumentace složitých staveb

 • Zajišťování koordinace jednotlivých profesí na projektu, zajišťování kooperací projektových prací včetně předávání podkladů.

 • Příprava podílů projektových výkonů – adjustace

 • Spolupráce při tvorbě nabídek na projektové a dodávkové akce

 • Aktivní spolupráce s cenovým oddělením (příprava) a výrobou (realizací)

 • Zodpovídá za sestavení, správnost a úplnost podkladů pro návrhy SOD na projektové práce a dodávkové akce

 • Zpracování studií proveditelnosti, koordinačních situací, průvodních a souhrnných technických zpráv

 • Spolupráce s hlavním stavbyvedoucím na tvorbě systému projektového řízení stavby (příprava subdodavatelských smluv)

 • Zodpovědnost za komplexnost a kvalitu přebíraných podkladů; za komplexnost, úplnost a kvalitu zpracovávané projektové dokumentace

 • Zodpovídá za výkon inženýrských činnosti k dosažení územního rozhodnutí a stavebního povolení, zapracování podmínek do projektové dokumentace, odsouhlasení PD s investorem a dodavatelem; za splnění termínu projektových akcí

 • Ze zákona nese zodpovědnost za zpracování dokumentace dle platných norem a předpisů

 • Spoluzodpovídá za čerpání finančních prostředků na zakázku

 • Aktivní učast na poradách střediska

Popis pozice v PDF

PROJEKTANT ELEKTRO + MĚŘENÍ A REGULACE

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Návrhy technického řešení technologické elektroinstalace NN

 • Návrhy technického řešení systému řízení, výběr a konfigurace řídicího systému

 • Tvorba projektové dokumentace ve všech stupních PD

 • Autorský dozor při realizaci

 • Zpracování podkladů pro energetický audit v části elektro

 • Spolupráce při přípravě projektů a nabídek

Popis pozice v PDF

SERVISNÍ TECHNIK

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Provádění oprav, údržby a servisní činnosti energetických zařízení, topných systémů, zdrojů tepla, tepelných a vodovodních zařízení, kotelen a výměníkových stanic

 • Organizace drobnějších reklamací – návrh řešení, objednání subdodavatelských prací a zajištění s tím související administrativy včetně zadávání údajů do systému RSV

 • Optimalizace chodu energetických zařízení

 • Servis, údržba a seřízení čerpadel

 • Plnění systémů upravenou vodou

 • Kontrola složení topné vody a zajištění chemické úpravy

 • Účast při předávání staveb

Popis pozice v PDF

STAVBYVEDOUCÍ s TZB autorizací

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Řízení veškeré činnosti při realizaci projektu

 • Zodpovědnost za termíny, kvalitu, bezpečnost práce

 • Zodpovědnost za sestavení a dodržování harmonogramu a jeho aktualizace

 • Koordinace činnosti a harmonogramu: projekt, vlastní subdodávky, kusové dodávky. Řízení podřízených

 • Zodpovědnost za finanční toky v rámci projektů

 • Projednávání dodatků SoD se subdodavateli

 • Dodržování ISO

Popis pozice v PDF

PROJEKTOVÝ MANAŽER REALIZACE

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Řízení projektu ve všech jeho fázích - realizace, monitoring a reporting, předání, vyhodnocení a uzavření.

 • Spolupráce na výběrovém řízení a smluvním zabezpečení projektu

 • Stanovení časového a finančního plánu realizace projektu

 • Sestavení, vedení a řízení projektového týmu

 • Řízení komunikace v projektu, podpora a motivování členů projektu k efektivnímu výkonu

 • Řízení všech dostupných zdrojů v projektu

 • Reportování stavu realizace projektu směrem dovnitř projektového týmu i směrem ven na stranu zadavatele projektu a vedení dotčených společností

 • Řízení změn v projektu

 • Zajištění předání výstupů z projektu a jejich akceptace zúčastněnými stranami

 • Kontrola zpracování kompletní dokumentace k projektu.

 • Řízení finančních zdrojů, nákladů, výnosů a cashflow projektu

 • Řízení kvality projektu, včetně kontroly hygieny a bezpečnosti práce

 • Reporting vedení úseku Realizace a managementu

Popis pozice v PDF

SENIOR PŘÍPRAVÁŘ(KA) VÝROBY / ROZPOČTÁŘ(KA)

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Koordinace a metodické vedení a rozvoj týmu přípravy výroby (cenové oddělení)

 • Stanovování priorit u svěřených projektů, delegování činností a odpovědností v týmu

 • Čtení a kontrola projektové dokumentace pro potřeby CN

 • Spolupráce na technickém řešení a stanovení cenové strategie zakázky

 • Tvorba rozpočtů a kalkulací v programu KROS

 • Hledání časových, materiálových i finančních optimalizací/úspor v projektech

 • Analýza rizik řešené zakázky, identifikace nadhodnocených/chybějících částí rozpočtů

 • Zajišťování, příprava a zpracování podkladů k cenovým nabídkám, smlouvám a pro realizaci obchodních zakázek

 • Spolupráce při přípravě zakázky v rámci obchodního úseku a napříč firmou (projekce, realizace)

 • Selekce a jednání se s dodavateli klíčových komponent (strategickými dodavateli)

 • Selekce a jednání se subdodavateli služeb

 • Vyhodnocování nabídek a zakázek

 • Zajišťování profesního a dovednostního rozvoje kolegů.

 • Spolupráce na vytváření a realizaci firemních strategií

 • Sledování zákonných změn a jejich implementace do firemních procesů

Popis pozice v PDF

KONSTRUKTÉR PROJEKTANT ÚT

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Návrhy topných systémů stavebních objektů, zdrojů tepla a rozvodů tepla

 • Tvorba projektové dokumentace ve všech stupních PD

 • Autorský dozor při realizaci díla

 • Spolupráce při přípravě projektů a cenových nabídek projektových prací

Popis pozice v PDF