STAVBYVEDOUCÍ, HLAVNÍ STAVBYVEDOUCÍ

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Řízení veškeré činnosti při realizaci projektu.

 • Zodpovědnost za termíny, kvalitu, bezpečnost práce.

 • Zodpovědnost za sestavení a dodržování harmonogramu a jeho aktualizace.

 • Koordinace činnosti a harmonogramu: projekt, vlastní subdodávky, kusové dodávky. Řízení podřízených.

 • Zodpovědnost za finanční toky v rámci projektů.

 • Projednávání dodatků SoD se subdodavateli.

 • Dodržování ISO.

Popis pozice v PDF

PROJEKTOVÝ MANAŽER/KA EPC A D&B

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Řízení projektu ve všech jeho fázích - realizace, monitoring a reporting, předání, vyhodnocení a uzavření.

 • Komunikace se zákazníkem

 • Spolupráce na výběrových řízeních a smluvním zabezpečení projektu.

 • Stanovení časového a finančního plánu realizace projektu.

 • Sestavení, vedení a řízení projektového týmu, včetně podpory a motivování jednotlivých členů

 • Koordinace postupů prací a návazností činností v jednotlivých fázích projektu

 • Řízení všech dostupných zdrojů v projektu – dodavtelských, finančních

 • Reportování stavu realizace projektu směrem dovnitř projektového týmu i směrem ven na stranu zadavatele projektu a vedení dotčených společností.

 • Řízení změn v projektu.

 • Zajištění předání výstupů z projektu a jejich akceptace zúčastněnými stranami.

 • Kontrola zpracování kompletní dokumentace k projektu.

 • Zodpovědnost za dodržení nákladů, výnosů a cashflow projektu.

 • Řízení kvality projektu, včetně kontroly dodržování zásad BOZP

 • Reporting vedení společnosti

Popis pozice v PDF

VÝROBNÍ CONTROLLER

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Kontrola správnosti nastavení aktuální kalkulace v průběhu realizace zakázek v informačním systému.

 • Přehledy o zasmluvněnosti, očekávané skutečnosti sledovaných ukazatelů na zakázkách a jiné reporty o zakázkách pro management společnosti.

 • Ekonomické vyhodnocování zakázek.

 • Kontrola operativních plánů jednotlivých zakázek.

 • Kontrola parametrů jednotlivých zakázek před přechodem do fáze záruk.

 • Supervize procesů a jednotlivých případů změnových hlášení.

Popis pozice v PDF

SPECIALISTA IT

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Zpracování a aktualizace koncepce ICT na základě strategie rozvoje společnosti, procesů společnosti, legislativních a technických podmínek a požadavků uživatelů.

 • Na základě schválené či aktualizované koncepce ICT zpracovat harmonogram a náklady implementace jednotlivých kroků, po jejich schválení řízení implementace, vč. řízení dodavatelů.

 • Získávání a zpracovávání informací o vývoji nových informačních a komunikačních technologií v oblasti SW i HW, včetně jejich zabezpečení a předávání doporučení a návrhů na možné změny ICT na vedení společnosti.

 • Zpracování a aktualizace analýzy bezpečnostních rizik v oblasti ICT, včetně předávání doporučení a návrhů na možné změny ICT na vedení společnosti.

 • Zajišťování procesu optimalizace ICT technologií ve firmě.

 • Komplexní operativní řízení a koordinace řešení nestandardních situací a poruch prostředků informační techniky včetně počítačových sítí

 • Vedení odborných týmů v oblasti řízení a rozvoje informačních systémů v organizaci.

 • Navrhování technických řešení a nasazení prostředků komunikační techniky.

Popis pozice v PDF

OBCHODNĚ-TECHNICKÝ MANAŽER(KA) PRO EPC A D&B

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Aktivní podíl na identifikaci příležitostí a získávání zakázek typu Energy Performance Contracting (EPC) a Design&Build (D&B) se zaměřením na úspory energie v budovách i v průmyslu.

 • Odpovědnost za svěřený region a zákazníky.

 • Odpovědnost za splnění delegované části obchodního plánu společnosti

 • Samostatné vedení obchodních jednání a development obchodního případu v různých fázích od námětu až po předání zakázky do realizace (s přesahem až po předání díla klientovi).

 • Spolupráce na stanovení obchodní strategie, management nabídkového teamu.

 • Zodpovědnost za jakost zpracování obchodních nabídek, zajišťování podkladů potřebných pro přípravu nabídky, včetně zpracování její obchodně-technické části (s využitím supportu ostatních středisek spol.).

Popis pozice v PDF

SPECIALISTA ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Vyhodnocování energeticky úsporných projektů, práce s výpočtovými modely budov

 • Pokročilá analýza dat o spotřebách energií, ověření správnosti zadávaných dat

 • Zpracování souhrnných ročních zpráv pro zákazníky

 • Optimalizace provozních nastavení technických zařízení a návrh dodatečných energeticky úsporných opatření

 • Analýza dat ze systémů měření a regulace v budovách, nastavování alarmových hlášení, identifikace poruchových stavů technických zařízení

Popis pozice v PDF

SPECIALISTA ODBORU PÉČE O ZÁKAZNÍKY

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Administrativní podpora pro oddělení provozování zdrojů tepla.

 • Kompletní zpracování fakturace pro prodej tepla včetně zálohových plateb

 • Administrativní podpora pro servisní a reklamační oddělení

 • Zadávání dat do firemního informačního a účetního systému

Popis pozice v PDF

PŘÍPRAVÁŘ(KA) VÝROBY / ROZPOČTÁŘ(KA)

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Tvorba rozpočtů a kalkulací v programu KROS.

 • Čtení a kontrola projektové dokumentace pro potřeby CN.

 • Hledání časových, materiálových i finančních optimalizací/úspor v projektech.

 • Analýza rizik řešené zakázky, identifikace nadhodnocených/chybějících částí rozpočtů.

 • Zajišťování, příprava a zpracování podkladů k cenovým nabídkám, smlouvám a pro realizaci obchodních zakázek.

 • Zajištění prohlídek v rámci přípravy CN, předání/doručení CN při „otvírání obálek“.

 • Selekce a jednání se s dodavateli klíčových komponent (strategickými dodavateli).

 • Selekce a jednání se subdodavateli služeb.

 • Spolupráce při přípravě zakázky v rámci obchodního úseku a napříč firmou (projekce, realizace).

 • Vyhodnocování nabídek a zakázek.

Popis pozice v PDF

STAVBYVEDOUCÍ s TZB autorizací

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Řízení veškeré činnosti při realizaci projektu

 • Zodpovědnost za termíny, kvalitu, bezpečnost práce

 • Zodpovědnost za sestavení a dodržování harmonogramu a jeho aktualizace

 • Koordinace činnosti a harmonogramu: projekt, vlastní subdodávky, kusové dodávky. Řízení podřízených

 • Zodpovědnost za finanční toky v rámci projektů

 • Projednávání dodatků SoD se subdodavateli

 • Dodržování ISO

Popis pozice v PDF

PROJEKTOVÝ MANAŽER REALIZACE

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Řízení projektu ve všech jeho fázích - realizace, monitoring a reporting, předání, vyhodnocení a uzavření.

 • Spolupráce na výběrovém řízení a smluvním zabezpečení projektu

 • Stanovení časového a finančního plánu realizace projektu

 • Sestavení, vedení a řízení projektového týmu

 • Řízení komunikace v projektu, podpora a motivování členů projektu k efektivnímu výkonu

 • Řízení všech dostupných zdrojů v projektu

 • Reportování stavu realizace projektu směrem dovnitř projektového týmu i směrem ven na stranu zadavatele projektu a vedení dotčených společností

 • Řízení změn v projektu

 • Zajištění předání výstupů z projektu a jejich akceptace zúčastněnými stranami

 • Kontrola zpracování kompletní dokumentace k projektu.

 • Řízení finančních zdrojů, nákladů, výnosů a cashflow projektu

 • Řízení kvality projektu, včetně kontroly hygieny a bezpečnosti práce

 • Reporting vedení úseku Realizace a managementu

Popis pozice v PDF

SENIOR PŘÍPRAVÁŘ(KA) VÝROBY / ROZPOČTÁŘ(KA)

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Koordinace a metodické vedení a rozvoj týmu přípravy výroby (cenové oddělení)

 • Stanovování priorit u svěřených projektů, delegování činností a odpovědností v týmu

 • Čtení a kontrola projektové dokumentace pro potřeby CN

 • Spolupráce na technickém řešení a stanovení cenové strategie zakázky

 • Tvorba rozpočtů a kalkulací v programu KROS

 • Hledání časových, materiálových i finančních optimalizací/úspor v projektech

 • Analýza rizik řešené zakázky, identifikace nadhodnocených/chybějících částí rozpočtů

 • Zajišťování, příprava a zpracování podkladů k cenovým nabídkám, smlouvám a pro realizaci obchodních zakázek

 • Spolupráce při přípravě zakázky v rámci obchodního úseku a napříč firmou (projekce, realizace)

 • Selekce a jednání se s dodavateli klíčových komponent (strategickými dodavateli)

 • Selekce a jednání se subdodavateli služeb

 • Vyhodnocování nabídek a zakázek

 • Zajišťování profesního a dovednostního rozvoje kolegů.

 • Spolupráce na vytváření a realizaci firemních strategií

 • Sledování zákonných změn a jejich implementace do firemních procesů

Popis pozice v PDF

KONSTRUKTÉR PROJEKTANT ÚT

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Návrhy topných systémů stavebních objektů, zdrojů tepla a rozvodů tepla

 • Tvorba projektové dokumentace ve všech stupních PD

 • Autorský dozor při realizaci díla

 • Spolupráce při přípravě projektů a cenových nabídek projektových prací

Popis pozice v PDF